Daily Prayers

Jumu’ah Prayer

09/22/2023
 • Jumu'ah Prayer

  Khatib: Br. Muhammad Abdullah (Khutbah in Uyghur and English)

  09/22/2023  1:15 pm - 1:45 pm
  Uyghur Islamic Center, 10363 B Democracy Ln, Fairfax, VA 22030, USA

09/29/2023
 • Jumu'ah Prayer

  Khatib: Yasir Qarim (Khutbah in Uyghur and English)

  09/29/2023  1:15 pm - 1:45 pm
  Uyghur Islamic Center, 10363 B Democracy Ln, Fairfax, VA 22030, USA