Daily Prayers

Jumu’ah Prayer

04/07/2023
 • Jumu'ah Prayer

  Khatib: Yasir Qarim (Khutbah in Uyghur and English)

  04/07/2023  1:15 pm - 1:45 pm
  Uyghur Islamic Center, 10363 B Democracy Ln, Fairfax, VA 22030, USA

04/14/2023
 • Jumu'ah Prayer

  Khatib: Yasir Qarim (Khutbah in Uyghur and English)

  04/14/2023  1:15 pm - 1:45 pm
  Uyghur Islamic Center, 10363 B Democracy Ln, Fairfax, VA 22030, USA